Αφίσα / Poster

Πληροφορίες / Informations

  • Ημερομηνία / Date : 06/09/2018 08/09/2018

  • Τοποθεσία / Place: EUROPEAN INTERBALKAN MEDICAL CENTER

  • Πόλη / City : THESSALONIKI, GREECE

ΕΓΓΡΑΦΗ

Το κόστος συμμετοχής έχει οριστεί στα 70€ συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. για ειδικευμένους και 50€ συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. για τους ειδικευόμενους και περιλαμβάνει : συνεδριακό υλικό, παρακολούθηση όλων των διαλέξεων, κλινικών φροντιστηρίων και στρογγυλών τραπεζιών.

REGISTRATION

The participation fee is 70€ included VAT for trained and 50€ included VAT for trainees and includes: conference material, attendance of all lectures, clinical tutorials and roundtables.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο

For more information, please follow the link below