• ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

  • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

  • ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

  • Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που εισάγονται από τον συμμετέχοντα στην παρούσα φόρμα συμμετοχής δεν αποκαλύπτονται σε οποιονδήποτε τρίτο, παρά μόνον εάν τούτο επιβάλλεται εκ του νόμου ή κατόπιν δικαστικής απόφασης ή εφόσον ζητηθεί από οποιαδήποτε κρατική ή κανονιστική αρχή, καθώς κι όταν υπάρχει ρητή συγκατάθεση του επισκέπτη για την καθοιονδήποτε τρόπο δημοσιοποίηση των προσωπικών του στοιχείων. Η Ε-VIP ως υπεύθυνος επεξεργασίας, βάσει των προδιαγραφών της ισχύουσας νομοθεσίας (Νέος Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων EU GDPR 2016/679, στο εξής GDPR) τηρεί σχετικό αρχείο προσωπικών δεδομένων σε πλήρη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται με σκοπό παροχή βέλτιστων υπηρεσιών εκ μέρους της Ε-VIP, την υποστήριξη της επικοινωνίας μεταξύ της E-VIP και του συμμετέχοντα, για την ανταπόκριση σε κάθε είδους αίτημά του, την πληροφόρηση και παντός είδους ενημέρωσή του ως προς τις παρεχόμενες υπηρεσίες και προσφορές με ενημερωτικά δελτία. Ο συμμετέχων με το παρόν παρέχει ρητή συγκατάθεση για την επεξεργασία των παρεχόμενων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την E-VIP έχοντας ενημερωθεί ειδικά και με τρόπο σύμφωνο με την ισχύουσα νομοθεσία.